Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Spoločný stavebný úrad

Stavebný úrad Kriváň

       Obec zabezpečuje činnosť stavebného úradu a plnenie jeho úloh podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon, ďalej len SZ)
       V súlade s § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa obciam odporúča združovať sa za účelom vytvorenia spoločných úradov zabezpečujúcich odborné podklady pre výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku pre obce ako stavebné úrady.
       Na OcÚ v Kriváni je sídlo spoločného stavebného úradu pre obce Kriváň, Korytárky a Podkriváň.

Zodpovedný pracovník: p. Miroslav Hanes
Adresa: Obecný úrad Kriváň
Kriváň č. 441
962 04 Kriváň
Telefón: 045/5469004
e-mail: miroslav.hanes@obeckrivan.sk

Náplň činnosti obce na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku.

Obec ako stavebný úrad na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku
a) vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút:
1. vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 SZ),
2. vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§    54 až 70 SZ)
3. povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74 SZ),
4. vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré
    vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby (§ 76 až 85 SZ)
5. nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe
    alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje
    alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení ( § 86 až 94 SZ),
6. rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku (§ 95 SZ),
7. rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 SZ),
8. nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o
    zrušení stavebného povolenia (§ 102 SZ),
9. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a
    fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105 až 107 SZ),
10. rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo      stavbe (§ 134 a 135 SZ),
11. vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 SZ).
Pri rozhodovacej činnosti vrátane ukladania pokút v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku obec postupuje aj podľa osobitných predpisov (1)
b) vykonáva kontrolnú činnosť:
1. zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 SZ),
2. nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technický náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 SZ),c) vedie evidenciu:
1. zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému (§ 128 až 130 SZ),
2. vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu (§ 131 a 132 SZ),

Pri vedení evidencie v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku obec postupuje aj podľa osobitných predpisov (2)
d) prešetruje petície a sťažnosti:
1. prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
2. vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
e) zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa § 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov,
f) poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).


1) Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
(2) Napríklad zákon SNR č. 395/2002 Zb. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Tlačivá, formuláre a súbory na stiahnutie: 


 

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.doc (32 kB) (32 kB)

 
Ohlásenie udržiavacích prác
 Ohlásenie udržiavacích prác.doc (25 kB) (25 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav
 Ohlásenie stavebných úprav.doc (30 kB) (30 kB)

 
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska ku plánovanej výstavbe
 žiadosť o záv. stan..doc (31 kB) (31 kB)

 
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k vyňatiu pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu (PPF)
 Ž. o vyj. k vyň. z PPF.doc (27.5 kB) (27.5 kB)

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 Návrh na vydanie roz. o umiestnení stavby.doc (33 kB) (33 kB)

 
Žiadosť o udelenie súhlasu pre povolenie stavby všeobecným stavebným úradom pre špeciálny stavebný úrad (§120 SZ)
 Žiadosť o ud. súh §120.doc (26 kB) (26 kB)

 
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 Žiadosť o povolenie terénnych úprav.doc (29.5 kB) (29.5 kB)

 
Žiadosť o stavebné povolenie
 Žiadosť o stavebné povolenie.doc (35 kB) (35 kB)

 
Ohlásenie jednoduchej stavby
 Ohlásenie jednoduchej stavby.doc (32 kB) (32 kB)

 
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.doc (32.5 kB) (32.5 kB)

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc (29 kB) (29 kB)

 
Ohlásenie zmeny v užívaní stavby
 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby.doc (28.5 kB) (28.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie inf., rek. a prop. tabúľ
 Žiadosť o povolenie inf., rek. a prop. tabúľ.doc (46.5 kB) (46.5 kB)

 
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.doc (32 kB) (32 kB)

 
Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie
 Dodatočné stavebné povolenie.doc (41 kB) (41 kB)

 
Zabezpečenie odborného dozoru na stavbe
 Zabezpečenie odborného dozoru na stavbe.doc (27 kB) (27 kB)

 
Oznámenie zmeny stavebného dozoru na stavbe
 Zmena st. dozoru.doc (23 kB) (23 kB)

 
Sadzby správnych poplatkov týkajúce sa činnosti stavebného úradu po 1.1.2013
 Sadz. spr. pop. k 1.1.2013.doc (56 kB) (56 kB)

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Piatok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu