SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Civilná ochrana

V zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, Obecný úrad v Podkriváni informuje verejnosť ako sa správať v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

Poslaním civilnej ochrany je zabezpečenie ochrany životov, zdravia a majetku občanov počas trvania mimoriadnych situácií. Tieto si vyžadajú neodkladné prijímanie opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní ich následkov. 

Hlavné úlohy, činnosti obce v oblasti civilnej ochrany vyplývajúce zo zamerania činnosti sú rozpracované v dokumente Plán ochrany obyvateľstva obce Podkriváň Zákon NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane a jej vykonávacích vyhlášok.

Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu, alebo jej podceňovanie spolu s ponikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania sa výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí.

Našim cieľom je poskytnúť informácie o tom ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť keď je ohrozený život a zdravie, alebo ako postupovať, keď je ohrozený majetok.