SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Spoločný stavebný úrad

Stavebný úrad Kriváň

Obec zabezpečuje činnosť stavebného úradu a plnenie jeho úloh podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon, ďalej len SZ)

V súlade s § 20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa obciam odporúča združovať sa za účelom vytvorenia spoločných úradov zabezpečujúcich odborné podklady pre výkon štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku pre obce ako stavebné úrady.

Na OcÚ v Kriváni je sídlo spoločného stavebného úradu pre obce Kriváň, Korytárky a Podkriváň.

Zodpovedný pracovník: p. Miroslav Hanes
Adresa: Obecný úrad Kriváň
Kriváň č. 441
962 04 Kriváň
Telefón: +421 45 / 546 90 04
E-mail: miroslav.hanes@obeckrivan.sk

Náplň činnosti obce na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku.

Obec ako stavebný úrad na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku

a) vykonáva rozhodovaciu činnosť vrátane ukladania pokút:
1. vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutie (§ 32 až 42 SZ),
2. vedie stavebné konanie a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny (§    54 až 70 SZ)
3. povoľuje terénne úpravy, práce a zariadenia (§ 71 až 74 SZ),
4. vedie kolaudačné konanie a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, ktoré
    vyžadovali stavebné povolenie, povoľuje zmeny v užívaní stavby (§ 76 až 85 SZ)
5. nariaďuje údržbu stavby, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie práce na stavbe
    alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, nariaďuje
    alebo povoľuje odstraňovanie stavieb, terénnych úprav a zariadení ( § 86 až 94 SZ),
6. rozhoduje o poskytnutí štátneho stavebného príspevku (§ 95 SZ),
7. rozhoduje o vyprataní stavby (§ 96 SZ),
8. nariaďuje urobiť nápravu na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o
    zrušení stavebného povolenia (§ 102 SZ),
9. prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a
    fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie (§ 105 až 107 SZ),
10. rozhoduje o rozsahu oprávnenia zamestnancov stavebných úradov vstupovať na pozemky a stavby a rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo      stavbe (§ 134 a 135 SZ),
11. vydáva súhlas k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom (§ 120 SZ).Pri rozhodovacej činnosti vrátane ukladania pokút v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku obec postupuje aj podľa osobitných predpisov (1)

b) vykonáva kontrolnú činnosť:
1. zabezpečuje výkon štátneho stavebného dohľadu (§ 98 až 104 SZ),
2. nariaďuje skúšky stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technický náročných alebo neobvyklých stavieb (§ 101 SZ),

c) vedie evidenciu:
1. zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo založenia informačného systému (§ 128 až 130 SZ),
2. vedie evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane spisov a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu (§ 131 a 132 SZ),

Pri vedení evidencie v rozsahu pôsobnosti výkonu štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku obec postupuje aj podľa osobitných predpisov (2)

d) prešetruje petície a sťažnosti:
1. prešetruje sťažnosti občanov a právnických osôb podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v rozsahu svojej pôsobnosti,
2. vybavuje petície občanov a právnických osôb podľa zákona č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,

e) zabezpečuje výkon rozhodnutí podľa § 71 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,
f) poskytuje informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

1) Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
(2) Napríklad zákon SNR č. 395/2002 Zb. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.