SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

 • Komunál
  12. JANUÁR 2024 Piatok
  |
  26. JANUÁR 2024 Piatok
  |
  09. FEBRUÁR 2024 Piatok
  |
  23. FEBRUÁR 2024 Piatok
  |
  08. MAREC 2024 Piatok
  |
  22. MAREC 2024 Piatok
  |
  05. APRÍL 2024 Piatok
  |
  19. APRÍL 2024 Piatok
  |
  03. MÁJ 2024 Piatok
  |
  17. MÁJ 2024 Piatok
  |
  31. MÁJ 2024 Piatok
  |
  14. JÚN 2024 Piatok
  |
  28. JÚN 2024 Piatok
  |
  12. JÚL 2024 Piatok
  |
  26. JÚL 2024 Piatok |
  09. AUGUST 2024 Piatok |
  23. AUGUST 2024 Piatok |
  06. SEPTEMBER 2024 Piatok |
  20. SEPTEMBER 2024 Piatok |
  04. OKTÓBER 2024 Piatok |
  18. OKTÓBER 2024 Piatok |
  30. OKTÓBER 2024 Streda |
  15. NOVEMBER 2024 Piatok |
  29. NOVEMBER 2024 Piatok |
  13. DECEMBER 2024 Piatok |
  27. DECEMBER 2024 Piatok |

  PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

  NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...

 • Plasty

  PATRIA SEM: neznečistené stlačené alebo ,,zošliapnuté” PET fľaše z nápojov (minerálky, alko + nealko nápoje...), plastové a mikroténové vrecká, plastové obaly z domácností, obaly z kozmetických produktov a z drogérie, tašky, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD/DVD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky, igelitové vrecká

  NEPATRIA SEM: Mastné obaly so zvyškami potravín, podlahové krytiny, molitan, guma, plexisklo, koženka, novodurové rúry a izolácie, plastové obaly z nebezpečných látok, ako napr. obaly z motorových olejov, farieb a pod., znečistené plastové obaly a fólie

  Z 30-tich PET FLIAŠ môže byť vyrobená fleecová bunda

 • Papier

  PATRIA SEM: noviny, časopisy, kancelársky papier, zošity, reklamné letáky, katalógy, stlačené krabice, kartóny (porezané na menšie kusy), papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi spinkami alebo skartovaný papier.

  NEPATRIA SEM: nápojové kartóny, knihy, väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, papierové vreckovky, servítky, kuchynské utierky, alobal, celofán a pod.

  10 ČASOPISOV sa môže zmeniť na krabicu z TV

 • Sklo

  PATRIA SEM: biele a farebné čisté sklo, nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, vázy, misky, nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy, poháre od kompótu, a pod.

  NEPATRIA SEM: znečistené sklo, zrkadlo, sklo s prímesami, bezpečnostné sklo, porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklenené fľaše od chemikálií, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla, sklo kombinované s inými materiálmi, žiarovky, plexisklo. Vratné fľaše vráťte späť do obchodu.

  5 POHÁROV stačí na výrobu vázy

 • Kov

  PATRIA SEM: kovové obaly, konzervy (bez zvyškov potravín), kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, hliníkové fólie. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.

  NEPATRIA SEM: kovové predmety, kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást, taktiež žiadne mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok sem tiež nepatria. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odviesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

  Zo 670 HLINÍKOVÝCH PLECHOVIEK sa môže vyrobiť rám na bicykel

Likvidácia odpadu

Papier, kartón = zviazané do balíka

Čo tam patrí: kancelársky papier, noviny a časopisy, zošity, knihy, kartón, papierová lepenka.
Čo tam nepatrí: znečistený a mokrý papier (napr. obalový papier z mäsa, rýb, mlieka), hygienické vložky, papierové plienky. (Tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).

Plasty = žlté vrece

Čo tam patrí:
PET fľaše: fľaše od jedlých olejov, fľaše od nealko nápojov, vína, sirupov,
HDPE fľaše: fľaše od saponátov, šampónov, aviváže, mydiel, destilovanej vody, pleťovej vody a pod.,
PP fľaše: fľaše od citrónovej šťavy a iné označené ako PP,
Fólia: číra aj farebná, hladká, zmršťovacia aj bublinková neznečistená.
Čo tam nepatrí: fľaše od motorových olejov, chemikálii, postrekov, od lepidiel, farieb a riedidiel (sú to nebezpečné odpady a patria do Zberného dvora), linoleum, PVC podlahovina, sáčky od mlieka, kelímky od smotany, jogurtu, masla a pod. (Tieto zložky patria do zmesového komunálneho odpadu).

Sklo = zelené vrece

Čo tam patrí: prázdne fľaše bez zvyšku obsahu, bez uzáveru, obalové sklo, fľaše od zaváranín a kečupu.
Čo tam nepatrí: tabuľové sklo, porcelán, keramika, zrkadlá, žiarovky, žiarivky, iné prímesy komunálneho odpadu. (Tabuľové sklo, žiarivky a žiarovky môžu občania aj podnikatelia odovzdať na Zbernom dvore. Zrkadlá, porcelán, keramika - tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).

Kovové obaly a tetrapaky = červené vrece

Čo tam patrí: tetrapaky: vyprázdnené obaly z džúsov, mlieka a iných nápojov, kovové obaly: vyprázdnené obaly od alkoholických a nealkoholických nápojov.
Čo tam nepatrí: ostatné druhy obalov (znečistené obaly zvyškami ich obsahu) a  iné zložky komunálneho odpadu. (Tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).

Nebezpečné odpady = triedené zložky komunálneho odpadu, ktoré obsahujú nebezpečné vlastnosti

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností. Sú to najmä:

svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky), jedlé oleje a tuky, opotrebované motorové oleje, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, batérie a akumulátory, vyradené elektrické a elektronické zariadenia, televízory, monitory, rádia, tranzistory, počítače, sporáky, práčky.

Zmesový komunálny odpad

Zmesový komunálny odpad (ďalej len „KO“) je odpad z domácnosti vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpad podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ.

Do zmesového KO nepatrí: horúci popol, nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné), kamene, zemina, stavebný materiál, tekutý nebezpečný odpad, papier, plasty, sklo, tetrapaky a kovové obaly, zvierací trus a iné prímesy.

Zber a preprava triedených zložiek

Odovzdávaním Vášho odpadu sa jeho cesta nekončí, ale práve naopak znovu začína. Všetky vytriedené zložky sa vozia do Zberného dvora, kde sú následne RUČNE spracovávané. Čistota všetkých vytriedených zložiek odpadov je preto veľmi dôležitá, nakaľko s nimi prichádzajú do priameho kontaktu ĽUDIA.

Zbierané – triedené zložky komunálneho odpadu:

 • papier a kartón
 • plasty
 • sklo
 • tetrapaky a kovové obaly

Každá domácnosť obdrží sadu vriec (zelené, žlté a červené) na umiestnenie triedených zložiek komunálneho odpadu. Vytriedené zložky nesmú byť znečistené, pretože tento odpad je považovaný za druhotnú surovinu a znečistená nie je vhodná na ďalšie spracovanie a stáva sa odpadom, ktorý končí na skládke.